Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế
tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
____________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế thống nhất quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học bao gồm: hoạt động y tế trường học; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; kinh phí và hệ thống tổ chức công tác y tế trường học.
2. Thông tư này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là nhà trường), các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích kiểm tra, đánh giá
1. Làm căn cứ cho các cơ quan quản lý giáo dục, y tế và nhà trường đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động y tế trong trường học để xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai hằng năm.
2. Bảo đảm sự thống nhất, từng bước chuẩn hóa để thúc đẩy sự phát triển công tác y tế trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh trong nhà trường.

Chương II
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Việc đánh giá công tác y tế trường học phải căn cứ vào Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học; Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
Mục 1
HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Điều 3. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh
1. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
2. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành. Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
3. Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.
4. Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe.
Điều 4. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh
1. Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
2. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa cho học sinh.
3. Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế của nhà trường.
4. Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
5. Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.
Điều 5. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
1. Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.
2. Thông tin, báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong trường học với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
3. Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.
Điều 6. Bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích
1. Thực hiện các quy định về việc bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.
2. Không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.
3. Báo cáo tình hình tai nạn thương tích của học sinh theo quy định.
Điều 7. Bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng
1. Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh.
2. Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể phải được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận đã tham gia.
3. Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể, nhà ăn được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng và được trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định.
4. Hàng hóa, thực phẩm mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định.
5. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong nhà trường.
Mục 2
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Điều 8. Vệ sinh môi trường học tập
Nhà trường bảo đảm những yêu cầu sau:
1. Ở xa những nơi phát sinh ra khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn. Xa các bến xe, bến tàu, kho xăng dầu, bãi rác, chợ, các trục đường giao thông lớn, chân đồi núi, ven sông, suối, ghềnh hiểm trở có nguy cơ sụt, lở.
2. Bảo đảm có sân chơi, sân tập và cây xanh. Diện tích để trồng cây xanh bảo đảm từ 20% đến 40%; Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích của nhà trường.
3. Có các dụng cụ thu gom và xử lý rác theo quy định. Có thùng rác hoặc nơi chứa rác tập trung được che chắn. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải được làm vệ sinh trước giờ học và có sọt chứa rác.
4. Hệ thống cống, rãnh để dẫn thoát nước mưa, nước thải bảo đảm kín không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.
5. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên trong nhà trường.
6. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc lá, thuốc lào trong khuôn viên nhà trường.
Điều 9. Phòng học
1. Bảo đảm thông gió tự nhiên, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió treo cao trên mức nguồn sáng.
2. Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, bảo đảm độ chiếu sáng đồng đều không dưới 100 lux. Riêng phòng học có học sinh khiếm thị thì độ chiếu sáng không dưới 300 lux.
3. Phòng học phải bảo đảm yên tĩnh. Tiếng ồn trong phòng học không được quá 50 đêxiben (dB).
4. Phòng thiết bị, phòng học bộ môn và các phòng chức năng bảo đảm chiếu sáng đồng đều từ 150 lux đến 200 lux. Các đường dẫn điện, khí đốt, các ổ cắm điện, hệ thống xử lý nước thải đặc biệt là hóa chất… bảo đảm an toàn cho học sinh và môi trường khi làm thí nghiệm. Các phòng phải có nội quy sử dụng theo quy định.
Điều 10. Bàn ghế, bảng học
1. Bàn ghế phải đủ rộng, chắc chắn, các góc cạnh bàn, ghế phải tròn, nhẵn bảo đảm an toàn. Kích thước (chiều cao, bề rộng, chiều sâu) của bàn và ghế bảo đảm theo quy định hiện hành.
2. Bảng học cần được chống loá. Kích thước, màu sắc, vị trí treo bảng theo quy định hiện hành.
Điều 11. Bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường
1. Bếp ăn bảo đảm về vị trí, thiết kế bố trí và cấu trúc đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
2. Tất cả các dụng cụ nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
3. Nhà ăn bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi bàn ăn phải có một sọt đựng rác. Có nơi rửa tay bằng xà phòng.
4. Được cơ sở y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Điều 12. Nhà vệ sinh
1. Bảo đảm số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định. Bình quân từ 100 đến 200 học sinh trong một ca học có 1 hố tiêu (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng).
2. Nhà tiêu, hố tiểu phải bảo đảm vệ sinh theo quy định. Có khu vực rửa tay bằng xà phòng.
Điều 13. Phòng y tế
1. Bảo đảm diện tích từ 12m2 trở lên.
2. Được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
3. Bảo đảm vệ sinh khu vực xung quanh phòng y tế và trong phòng y tế. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải theo quy định.
Điều 14. Trang thiết bị và thuốc
1. Có tủ thuốc được trang bị các loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định.
2. Có các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi.
3. Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác.
Mục 3
KINH PHÍ
Điều 15. Nguồn kinh phí
1. Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện hành.
3. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 16. Nội dung chi
1. Bảo đảm chi cho các hoạt động chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.
2. Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, nội dung dự toán theo quy định hiện hành.
Mục 4
HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Điều 17. Nhà trường
1. Thành lập Ban sức khỏe tại trường học do đại diện Ban Giám hiệu là trưởng ban, phó ban là đại diện lãnh đạo ngành y tế địa phương, thường trực là cán bộ y tế trường học, các thành viên khác bao gồm giáo viên, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
2. Có văn bản hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế trường học.
3. Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công tác y tế trong từng năm học.
4. Có báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế trường học cho đơn vị quản lý cấp trên vào cuối năm học hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 18. Nhân viên làm công tác y tế
1. Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên thuộc biên chế chính thức của nhà trường.
2. Tham gia vào các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do ngành y tế, giáo dục và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức hằng năm.
3. Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho từng năm học.
4. Được hưởng chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 19. Công tác chữ thập đỏ
1. Có nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính sách xã hội nhân đạo.
2. Xây dựng, phát triển đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học.
3. Tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng các công trình nhân đạo.
4. Được trang bị các phương tiện bảo đảm cho hoạt động chữ thập đỏ.

Chương III
TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Điều 20. Tổ chức kiểm tra, đánh giá
1. Thời gian kiểm tra, đánh giá từ tháng 3 đến hết tháng 5 hằng năm.
2. Các cấp quản lý giáo dục đối với từng cấp học chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế và các đơn vị liên quan tại địa phương thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác y tế đối với các nhà trường trên địa bàn phụ trách mỗi năm một lần.
Điều 21. Đánh giá, xếp loại
1. Chấm điểm cho từng nội dung kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học dựa trên Phụ lục Bảng kiểm đánh giá công tác y tế trường học ban hành kèm theo Thông tư này. Sau đó tính tổng điểm quy ra phần trăm (%) và xếp thành 4 loại, cụ thể:
a) Loại tốt: đạt từ 90% tổng số điểm trở lên;
b) Loại khá: đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm;
c) Loại đạt: đạt từ 60% đến dưới 80% tổng số điểm;
d) Loại không đạt: đạt dưới 60% tổng số điểm.
2. Hạ một bậc xếp loại đối với các nhà trường không có phòng y tế hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác y tế trường học.
3. Không kiểm tra, đánh giá các nội dung quy định tại Điều 7 và Điều 11 của Thông tư này đối với các nhà trường không tổ chức ăn bán trú.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường
1. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung công tác y tế trường học đối với các cấp có thẩm quyền.
2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài nhà trường tổ chức tự đánh giá công tác y tế trong từng năm học. Đưa kết quả vào báo cáo tổng kết năm học.
3. Bố trí, tạo điều kiện để các đoàn cấp trên kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học tại nhà trường được thuận lợi.
Điều 23. Trách nhiệm của các cơ sở quản lý giáo dục
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ sở quản lý, chuyên môn y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các nhà trường trên địa bàn phụ trách.
2. Chủ trì, phối hợp với cơ sở quản lý, chuyên môn y tế và các đơn vị liên quan tại địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác y tế đối với các nhà trường trên địa bàn phụ trách.
3. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác y tế trường học đối với các cấp có thẩm quyền.
4. Tổng hợp và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý trực tiếp và cơ sở y tế ngang cấp vào cuối mỗi năm học.
Điều 24. Trách nhiệm của các cơ sở quản lý, chuyên môn y tế
1. Phối hợp với các cơ sở quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, chuẩn bị trang thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra, đánh giá các nội dung được quy định tại Thông tư này.
2. Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác y tế đối với các nhà trường trên địa bàn.
3. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác y tế trường học đối với các cấp có thẩm quyền.
Điều 25. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2011.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) và Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để liên Bộ xem xét, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Trịnh Quân Huấn KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Quang Quý
Nơi nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ YT;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– HĐND, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Các sở GD&ĐT, sở Y tế;
– Công báo;
– Website: Chính phủ, Bộ GD&ĐT; Bộ YT;
– Lưu: VT, PC, CTHSSV (BGDĐT), VT, PC, YTDP (BYT).

MỘT SỐ CÔNG VIỆC NHÀ TRƯỜNG TIẾN HANH TRONG CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Phòng GD&ĐT  TP PLEIKU                  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Pleiku , ngày 02 tháng 8 năm 2011

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2011 – 2012.

 

– Thực hiện chỉ thị 23/2006/TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường công tác Y tế trường học.

– Thực hiện TT18/2011/TTLT-BGD ĐT- BYT ngày 28/4/2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ y tế về Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường học, Trường THCS, THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ tình hình thực tế công tác y tế của trường; Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khoẻ tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, Bộ phận y tế trường THCS Lý Thường Kiệt  xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2011 – 2012 với những nội dung cơ bản sau:

I. Đặc điểm tình hình:

          1. Thuận lợi:

          – Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP PLEIKU, sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh.

        – Các em học sinh trong trường luôn có ý thức tự giác trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học tập và rèn luyện.

          – 100% CB, GV, CNV  tham gia BHYT và  80 % học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

          2. Khó khăn:

          – Trường mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa có phòng y tế riêng.

          – Trang thiết bị, vật tư để phục vụ cho việc khám chữa bệnh chưa có.

          – Các em học sinh đều là con em dân tộc nên vẫn còn một số hủ tục khi có bệnh.

          – Một số em học sinh chưa mạnh dạn, còn rụt rè, che dấu khi có bệnh.

          – Nhân viên y tế là cán bộ bán chuyên trách (kiêm nhiệm) nên còn nhiều hạn chế trong quá trình hoạt động.

II:  Mục tiêu và các giải pháp thực hiện:

          – Xây dụng tủ thuốc, trang thiết bị vật tư để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh trong nhà trường.

          – Thực hiện đầy đủ các qui chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Tổ chức giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên và kĩ năng sống cho người học. Phòng chống các bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác nhằm cung cấp kĩ năng, kiến thức bảo vệ sức khoẻ cho CBGV và HS. Các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời các dịch bệnh…

– Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

– Phối hợp với y tế dự phòng tuyến trên để xử lý môi trường, phòng chống các dịch bệnh.

– Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động cứu trợ, bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống và công tác từ thiện, nhân đạo.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ đầu vào và khi ra trường cho HS, sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của cán bộ viên chức, lao động hợp đồng và HS trong trường.

– Theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đặc biệt nhằm giảm tỉ lệ mắc một số bệnh đang phổ biến hiện nay (tay, chân, miệng).

          – Tăng cường và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng,

          – Tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao bổ ích để 100% các em được tham gia vận động sau những giờ học căng thẳng.

III. Kế hoạch cụ thề:

Tháng /năm

Nội dung công tác

Người thực hiện

8/2011

– Lên kế hoạch y tế cho năm học- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kip thời khi có tình huống đau ốm xảy ra với học sinh.- Phối hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe toàn diện cho học sinh toàn trường.  – Đ/c Ân – Đ/C Dung- Đ/C Dung và GVCN lớp

9/2011

– Kịp thời mời trung tâm y tế khám và điều trị cho các trường hợp học sinh bị bệnh.- Tuyên truyền công tác phòng chống bệnhTay, chân, miệng- Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các công trình vệ sinh.  – Trạm Y tế- Đ/C Dung và GVCN lớp
 

10/2011

– Tuyên truyên công tác phòng chống các bệnh học đường cũng như phòng chống một số bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm như cúm A(H1N1) cúm A( H1N1 ), sôt xuất huyêt, tiêu chay cấp tới CBGV, CNV và hoc sinh toàn trường.- Cho học sinh dọn vệ sinh quanh trường phát quang bụi rậm tránh dịch bệnh.- Tuyên truyền, giáo dục các em học sinh về công tác bảo vệ nguồn nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, xanh-sạch-đẹp-an toàn. – Trạm Y tế- Đ/C Dung và GVCN lớp- Đ/C Ân

 và GVCN lớp

 

 

11/2011

 

– Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các công trình vệ sinh.- Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống Ma túy năm 2011.  – Đ/C Dungvà GVCN lớp- Đ/C Hạnh

và GVCN lớp

 

 

 

12/2011

 

– Tuyên truyền tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường, tất cả các lớp đều thực hiên tiêu chí xanh- sạch- đẹp-an toàn.- Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi. – Đ/C Dungvà GVCN lớp- Đ/C Toànvà GVCN lớp

 

01/2012

– Tổ chức các hoạt đông giáo dục ngoại khoá theo chuyên đề phù hợp với từng thời điểm của chương trình y tế quốc gia. -DDD/c Hạnh- Đ/c Linhvà GVCN lớp

 

02/2012

 

 

– Tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội một cách đa dạng thiết thực và có hiệu quả.- Hưởng ứng ngày thầy thuốc ViệtNam27-2. – Đ/C Dungvà GVCN lớp

 

 

3/2012

 

– Luôn có kế hoạch tuyên truyền cách phòng tránh một số bệnh cho hoc sinh khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa.- Hướng dẫn học sinh ngủ phai nằm màn, tránh bệnh sốt xuất huyết. – Đ/C Dung và GVCN lớp

4/2012

– Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường. – Đ/ c Hạnhvà GVCN lớp

 

5/2012

 

– Tuyên truyền ” tuần lễ không hút thuốc lá ” sâu rộng trong học sinh và giáo viên nhà trường phòng chống tác hại của thuốc lá, chú trọng xây dựng mô hình” trường học không thuốc lá “- Phối hợp với trạm y tế xã đẻ khám sức khỏe toàn diện cho học sinh toàn trường.- Có kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường trước khi về nghỉ hè.- Hướng dẫn học sinh tư bảo vệ sức khoẻ khi về nghi hè. – Đ/c Ân  và GVCN lớp- Trạm Y tế- Đ/C Dungvà GVCN lớp

– Đ/c Tân  và GVCN lớp

6/2012

– Bàn giao học sinh về với gia đình ( có thông báo và tư vấn về tình trạng bệnh tật cũng như hướng điều trị trong thời gian các em nghỉ hè tới phụ huynh học sinh đối với những học sinh mắc những bệnh nặng, bệnh mãn tính…) -DDD/ C Nghị và GVCN lớp 

7/2012

– Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhà trường. Xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới. – Đ/C Dung 
    PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 CÁN BỘ  KIÊM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

     PHÒNG GD& ĐT TP PLEIKU    TRƯỜNG THCS LÝ RTHƯỜNG KIỆT

 

 

                  Số: 4 /QĐ-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      

  Pleiku, ngày 02  tháng 8  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học Trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÝ HTƯỜNG KIỆT

– Thực hiện chỉ thị 23/2006/TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường công tác Y tế trường học.

– Thực hiện Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2000 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh trường học”.

   Theo đề nghị của Bộ phận Công đoàn  và Tổng Phụ trách Đội;

 

QUYẾT ĐỊNH:  

         Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học năm học 2011 – 2012 của Trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT , gồm các thành viên có tên sau:

                                                  (  theo Danh sách kèm theo )

        Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, quy định của các cấp về công tác y tế trường học; theo dõi, tổng kết công việc và báo cáo theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của phòng GD&ĐT và ngành Y tế.

        Điều 3. Các bộ phận chức năng; các thành viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                            DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ TRƯỜNG HỌC

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 4 /QĐ-THCS  của Hiệu trưởng trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT)

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

01

Ông: Mai Văn Ân Phó Hiệu Trưởng

Trưởng ban

02

Ông: Dương Hữu Toàn Hiệu Trưởng

Phó ban

03

Ông : Nguyễn Hữu Nghị Tổng PT Đội

Phó ban trực

04

Bà: Doãn Thị Út Mai Kế toán

Ủy viên

05

Ông: Nguyễn Tuấn Cường TT tổ Sử – Địa

Ủy viên

06

Bà: Nguyễn Thị Hằng TT Tổ Toán lý

Ủy viên

07

Bà: Nguyễn Thị Hạnh TT tổ Hoá Sinh

Ủy viên

08

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh TT tổ Tiếng Anh

Ủy viên

9

Bà : Nguyễn Thị Thanh Tâm TT tổ Ngữ Văn

Ủy viên

            Danh sách này gồm có 09 đồng chí.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    DƯƠNG HỮU TOÀN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỞNG ỨNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 ” MỘT PHÚT LÀM SẠCH TRƯỜNG LỚP”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: